soapstone trinket box – giraffe

soapstone trinket box - giraffe